Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van N.A. B.V. (KvK-nr.:73939722)

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer/verkoper: N.A. B.V., gevestigd te (2031 BZ) Haarlem, Mollerusweg 76, hierna ook genoemd: ‘Nikki.Amsterdam’;
b. Opdrachtgever/koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer of consument, aan wie Nikki.Amsterdam producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Nikki.Amsterdam diensten verricht, dan wel met wie Nikki.Amsterdam een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht, of met wie Nikki.Amsterdam in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht die tussen Nikki.Amsterdam en koper/opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: onder “producten” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle goederen welke door Nikki.Amsterdam aan koper/opdrachtgever worden aangeboden op grond van een koopovereenkomst, in het kader van dienstverlening of anderszins.
e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die door of namens Nikki.Amsterdam in verband met de producten of anderszins worden verricht;
f. Order: iedere opdracht van koper/opdrachtgever, in welke vorm dan ook.


2.
Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Nikki.Amsterdam en op alle overeenkomsten die door Nikki.Amsterdam met opdrachtgever/koper zullen worden gesloten. 2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van opdrachtgever/koper in hoedanigheid van ondernemer wordt door Nikki.Amsterdam uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.5 Het accepteren van een aanbod dan wel het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever/koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. 2.6 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


3.
Aanbod, informatie en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Nikki.Amsterdam is eerst gebonden, doordat Nikki.Amsterdam een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Nikki.Amsterdam is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever/koper (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Nikki.Amsterdam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nikki.Amsterdam anders aangeeft. 3.3 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Nikki.Amsterdam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht (c.q. een gedeeltelijke levering) tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.4 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling (en/of opdracht) heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat Nikki.Amsterdam geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de opdrachtgever/koper, dan wel doordat Nikki.Amsterdam aan een om levering verzocht hebbende opdrachtgever/koper een factuur zendt. De factuur wordt alsdan geacht de overeengekomen bestelling c.q. werkzaamheden correct weer te geven.

3.5 Alle opgaven door Nikki.Amsterdam van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Nikki.Amsterdam kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Mochten ten aanzien van de geleverde producten (of

materialen) en/of diensten zich toch afwijkingen voordoen, dan zullen de extra benodigde producten, materialen of diensten tegen dezelfde condities en prijzen door opdrachtgever/koper worden afgenomen. Teveel geleverde materialen worden niet door Nikki.Amsterdam teruggenomen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer opdrachtgever/koper aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten (en/of aanneming van werk) zodanig afwijken van de opgaven van Nikki.Amsterdam of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever/koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. 3.6 Door de Nikki.Amsterdam verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.


4.
Verplichtingen van de opdrachtgever/koper

De opdrachtgever/koper is gehouden Nikki.Amsterdam tijdig alle informatie te verstrekken, welke Nikki.Amsterdam naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever/koper verstrekte informatie, waarbij Nikki.Amsterdam mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever/koper verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever/koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Nikki.Amsterdam verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.


5.
Uitvoering van de overeenkomst

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Nikki.Amsterdam – indien zulks van toepassing is – de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren,
c.q. de uitvoering van deelleveringen, opschorten totdat de opdrachtgever/koper aan zijn (totale) betalingsverplichting jegens Nikki.Amsetrdam heeft voldaan.


6.
Termijnen, levering en levertijd.

6.1 De door Nikki.Amsterdam in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever/ koper opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. 6.2 Indien, buiten het in artikel 5 bedoelde geval, de uitvoering van de overeenkomst door Nikki.Amsterdam niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Nikki.Amsterdam de opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd.

6.3 Indien enige door Nikki.Amsterdam opgegeven termijn wordt overschreden, is Nikki.Amsterdam ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever/koper, Nikki.Amsterdam schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Nikki.Amsetrdam een redelijke termijn heeft ge- gund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever/koper te voldoen. 6.4 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Nikki.Amsterdam verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Nikki.Amsterdam bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon (‘de afnemer’) die zich op het afleveradres bevindt.

6.5 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders, indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet. 6.6 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper.

6.7 Aan de leveringsplicht van Nikki.Amsterdam zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door Nikki.Amsterdam geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, in- houdende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 6.8 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de

opdrachtgever/koper, tenzij de opdrachtgever/koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6.9 Een door de opdrachtgever/koper opgegeven gewenste leverdatum is enkel een gewenste (indicatieve) leverda- tum. De daadwerkelijke leverdatum kan hiervan afwijken en is pas definitief wanneer deze bevestigd is door Nikki.Amsterdam.


7.
Prijzen, kosten en tarieven

7.1 Tenzij de opdrachtgever/koper een consument is, zijn de door Nikki.Amsterdam opgegeven prijzen, kosten en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nikki.Amsterdam, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden zullen de door de opdrachtgever/koper verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht. 7.4 Nikki.Amsterdam heeft te allen tijde het recht alle kostprijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever/koper in rekening te brengen. Indien opdrachtgever/koper een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de (kost)prijsverhoging door Nikki.Amsterdam wordt gewenst binnen drie (3) maanden nadat de overeenkomst tot stand is ge- komen.

7.5 Elke opdrachtgever/koper is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever/koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ont- binden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

7.6 Nikki.Amsterdam zal de opdrachtgever/koper schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Nikki.Amsetrdam zal daarbij de omvang van de verhoging, alsmede de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan, vermelden. 7.7 Indien de opdrachtgever/koper de door Nikki.Amsterdam kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uur- tarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever/koper gerechtigd binnen veertien (14) dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen de in de kennisgeving van Nikki.Amsterdam genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.


8.
Garantie

8.1 Nikki.Amsterdam biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voor-waarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de opdrachtgever/koper voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 8.2 Nikki.Amsterdam is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor de (elke) in- dividuele toepassing door de opdrachtgever/koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De opdrachtgever/koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de opdrachtgever/koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nikki.Amsterdam) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nikki.Amsterdam. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uiter- lijk tot maximaal acht (8) dagen na levering aan Nikki.Amsterdam schriftelijk worden gemeld. Eventuele gebreken of ver- keerd geleverde goederen dienen en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde consument, uiterlijk tot maximaal twee (2) maanden na levering aan Nikki.Amsterdam schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te ge- schieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verke- rend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, alsmede bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de opdrachtgever/koper door Nikki.Amsterdam gegrond worden bevonden, zal Nikki.Amsterdam naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de opdrachtgever/

koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nikki.Amsterdam is beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

8.5 Deze garantie geldt niet: A) indien en zolang de opdrachtgever/koper jegens Nikki.Amsterdam in gebreke is; B) de op- drachtgever/koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wor- den behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nikki.Amsterdam en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn be- handeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


9.
Overmacht

9.1 In geval van blijvende overmacht is Nikki.Amsterdam gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever/koper door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Nikki.Amsterdam is ter zake jegens de opdrachtgever/koper niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

9.2 In geval van tijdelijke overmacht is Nikki.Amsterdam gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet wor- den uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever/koper (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever/koper recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever/koper ter zake van het reeds door Nikki.Amsterdam uitgevoer-de deel van de overeenkomst. 9.3 Indien Nikki.Amsterdam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Nikki.Amsterdam bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te ver-richten, deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.


10.
Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op de opdracht- gever/koper nadat deze al hetgeen hij op grond van de overeenkomst en/of deze voorwaarden aan Nikki.Amsterdam ver- schuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele inge- volge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede op grond van eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Ieder bedrag dat van opdrachtgever/koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vor- deringen die Nikki.Amsterdam op opdrachtgever/koper mocht hebben ten aanzien van welke Nikki.Amsterdam in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van opdrachtgever/koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 12, leden 3 en 4.

10.3 Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever/koper is overgegaan, is opdrachtgever/koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, is slechts gerechtigd de producten, waarvan Nikki.Amsterdam eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgever/koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.4 De opdrachtgever/koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Nikki.Amsterdam te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Nikki.Amsterdam zal opdrachtgever/koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Nikki.Amsterdam.

10.5 Indien en zolang Nikki.Amsterdam eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever/koper Nikki.Amsterdam onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten.

Voorts zal opdrachtgever/koper Nikki.Amsterdam op Nikki.Amsterdam zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Nikki.Amsterdam eigenaar is, zich bevinden. 10.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever/koper

onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Nikki.Amsterdam.


11.
Betaling en zekerheid

11.1 Betaling door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, dient binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Nikki.Amsterdam op de offerte aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge-komen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 11.2 Bezwaren tegen de door Nikki.Amsterdam aan opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.

11.3 Indien de opdrachtgever/koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

11.4 Indien de opdrachtgever/koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen worden buitengerechtelijke incassokosten conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’ berekend, onverminderd de aan Nikki.Amsterdam overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.


12.
Reclames/klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of de geleverde producten dienen door de opdrachtgever/koper in de hoedanigheid van ondernemer binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te wor- den gemeld aan Nikki.Amsterdam. Deze termijn van acht (8) dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/koper zijnde consument verlengd tot twee (2) kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Nikki.Amsterdam in staat is adequaat te reageren. 12.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Nikki.Amsterdam geven de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Nikki.Amsterdam op te schorten.

12.3 Indien Nikki.Amsterdam een klacht gegrond acht, is Nikki.Amsterdam gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. 12.4 Opdrachtgever/koper – zijnde ondernemer – is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Nikki.Amsterdam de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan Nikki.Amsterdam kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding gel- dend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.


13.
Montage en inwerkingstelling

13.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen. 13.2 Heeft Nikki.Amsterdam zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:

a.montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper. b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten ge- schieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd. Voor rekening van de opdrachtgever/koper is het verrichten van alle bij- komende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) het aanbieden van de te verwerken producten of het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient de opdrachtgever/koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

13.3 Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Nikki.Amsterdam, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de op- drachtgever/koper.


14.
Aansprakelijkheid

14.1 Nikki.Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Nikki.Amsterdam. 14.2 Nikki.Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeien- de uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever/koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolg- schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Nikki.Amsterdam.

14.3 Nikki.Amsterdam is jegens de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Nikki.Amsterdam bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Nikki.Amsterdam.

14.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Nikki.Amsterdam enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/koper in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aan- sprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever/koper in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,–. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Nikki.Amsterda. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

14.5 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan opdrachtgever/koper is gefactureerd dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdracht- gever/koper in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

14.6 De opdrachtgever/koper vrijwaart Nikki.Amsterdam voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Nikki.Amsterdam uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een ge- volg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Nikki.Amsterdam en de opdrachtgever/koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.


15.
Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de opdrachtgever/koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Nikki.Amsterdam, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Nikki.Amsterdam gerechtigd – onverminderd alle overige aan Nikki.Amsterdam toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever/koper op te schorten totdat de opdrachtgever/koper alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Nikki.Amsterdam is nagekomen.

15.2 Nikki.Amsterdam heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever/koper ge- sloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien: – sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene bepalingen;

– aan de opdrachtgever/koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdracht- gever/koper wordt aangevraagd of de opdrachtgever/koper zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever/koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeen- roept of indien met betrekking tot de opdrachtgever/koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuld- sanering natuurlijke personen;

– de onderneming van de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever/koper feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.


16.Privacy

16.1 Nikki.Amsterdam respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de in- formatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Nikki.Amsterdam niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 16.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Nikki.Amsterdam kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Nikki.Amsterdam (en al haar dochterondernemin- gen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Nikki.Amsterdam. De bezoeker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Nikki.Amsterdam is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of het eigendom van Nikki.Amsterdam, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Nikki.Amsterdam is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer Nikki.Amsterdam te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

16.3 Nikki.Amsterdam verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze onlinebezoekers teneinde het totaal aantal bezoe- kers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Nikki.Amsterdam geen onevenredige inspanning of kosten vergt.


17.Intellectuele eigendomsrechten/geheimhouding

17.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Nikki.Amsterdam geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Nikki.Amsterdam en/of haar leveranciers.

17.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 17.3 De website van Nikki.Amsterdam geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen gebruik of (intern) gebruik door haar klanten, waarbij het niet is toegestaan de website en haar inhoud te verveelvoudigen an- ders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard- copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nikki.Amsterdam is het niet toegestaan deze website en haar in- houd op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.


18.Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepa- ling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

19.Partiële nietigheid

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige al- gemene voorwaarden volledig van kracht blijven.


20.Overige bepalingen

20.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Nikki.Amsterdam en opdrachtgever/koper, daaronder begrepen aanbiedingen en of- fertes van Nikki.Amsterdam is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Nikki.Amsterdam en opdrachtgever/koper, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de

vestiging van Nikki.Amsterdam gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

20.3 Indien de afleverlocatie niet toegankelijk is voor een vrachtwagen-oplegger-combinatie van 15 m lang, moet de koper/opdrachtgever van tevoren vragen om bijzonder transport, tegen extra kosten te regelen. Indien de ko- per/opdrachtgever dat niet van te voren heeft gemeld, kan Nikki.Amsterdam de bestelling annuleren (opzeggen) en de ge- maakte kosten doorbelasten aan de koper/ opdrachtgever. De lading wordt gelost langs de vrachtwagen-oplegger- combinatie, daarbij wordt geprobeerd zo dichtbij mogelijk op de gewenste afleverlocatie te lossen, mits haalbaar en verantwoord.

20.4 Indien koper/opdrachtgever niet aanwezig is op de overeengekomen afleverdatum, dan zijn de gemaakte (extra) kosten voor de rekening van de koper/opdrachtgever. Indien de koper/opdrachtgever de afleverdatum wil verande- ren, kan dit kosteloos tot één (1) dag van tevoren.
20.5 Bij annuleren (opzeggen) van de order wordt het orderbedrag minus administratiekosten op de rekening van koper/opdrachtgever teruggestort, tenzij anders is overeengekomen.

20.6 Indien de opdrachtgever/koper de levering van producten of diensten wenst te annuleren (opzeggen), is dat alléén schriftelijk per aangetekende post mogelijk en zijn daaraan – tenzij Nikki.Amsterdam daarvan afziet – de volgende kosten verbonden: – tot dertig (30) dagen vóór aanvang van de levering vijfenveertig procent (45%) van het factuurbedrag; – van dertig (30) tot eenentwintig (21) dagen vóór aanvang van de levering zestig procent ( 60%) van het factuurbedrag; – van eenentwintig (21) dagen tot veertien (14) dagen vóór aanvang van de levering vijfentachtig procent (85%) van het factuurbedrag; – van veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen vóór aanvang de levering negentig procent (90%) van het totaal fac- tuurbedrag, – zeven (7) dagen vóór aanvang van de levering of later honderd procent (100%) van het factuurbedrag.

Klarna: Terms and Conditions

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment methods. Payment is to be made to Klarna.

  • Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available here: United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Austria and the Netherlands.
  • Slice it: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly instalments according to the conditions stated in the checkout. The instalment payment is due at the end of each month after submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this payment method is available: Austria, the United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmark and Finland.
  • Direct banking: Available in Germany, Austria and the Netherlands. Your account will be debited directly after placement of your order.
  • Direct Debit: Available in Germany, Sweden, Austria and the Netherlands. Your account will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service ​or in case of a subscription in accordance with the timelines communicate​d. You will be notified about the date(s) by email.
  • Card Payments: Available in Germany. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in accordance with the timelines communicate​d.

The payment methods Pay in [14] days, Slice It and direct debit are only available in case of a positive credit assessment. For this purpose, during the order process and handling of your purchase, we forward your data for an address and credit check to Klarna. We can only offer you the payment methods available based on the result of the credit check. General information about Klarna and the user terms per country can be found on klarna.com. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.